Aktuálně o Demokratickém klubu

Schválení stanov Demokratického klubu jako občanského sdruření nabylo právní moci dne 15. května l990. V současné době má Klub více než 600 členů ve 34 státech všech kontinentů. Členy Klubu jsou osoby různého zaměření v celém rozsahu demokratického politického spektra a různých profesí, a to od manuálních a řadových administra­tivních pracovníků a studentů až po pracovní­ky ve vedoucích funkcích a v akademické sféře. Klub má jako jedno ze tří občanských sdružení v Česku statut přidružené organizace při odboru OSN pro veřejné informace (UN DPI / NGO). Předpokládá se vytváření místníc­h, profesních a zájmových skupin Dk všude tam, kde o to požádá alespoň 5 členů, a to v Česku i v zahraničí.

  • Členství v Dk vzniká potvrzením přijetí členské přihlášky příslušn­ým orgánem Klubu. Podmínkou je, že lze bez pochybností přijmout prohlášení o souhlasu uchazeče s ideo­vým východiskem Dk, které je uvedeno na přihlášce. Výše členského příspěvku, který je prakticky jediným zdrojem příjmu k zabezpečení činnosti Klubu, byla stanovena pro ekonomicky aktivní členy 3 ‰ z celkového čistého ročního příjmu, tj. 3 Kč z každých 1 000 Kč; doporučené minimum je 500 Kč. Pro členy ekonomicky neaktivní aktivní (studenty, ženy v domácnosti a nepracující důchodce) je doporučené minimum 100 Kč ročně; členové starší 80 let přispívají pouze dobrovolně.
  • Na VII. valné hromadě Demokratického klubu konané 8. prosince 2012 byl zvolen šestnáctičlen­ný ústřední výbor Dk; dne 26. 2. 2013 tento výbor zvolil za předsedu Klubu Miroslava Nováka (prof., Dr.). Podle platných stanov běžnou činnost Klubu zabezpečuje výkonná rada, kterou řídí předseda Klubu. Předsedou politické komise byl pověřen Jan Friedlaender (Ing., CSc.), odpovědným redaktorem Dk-Dialogu Zdeněk Kalvach (doc., MUDr., CSc.), moderátorem pravidelných setkání v Praze Ondřej Wagner (Mgr.) a funkcí politického konzultanta výkonné rady Zdeněk Pavlík (prof., Ing., DrSc.).
  • Na setkáních členů a hostů Klubu (pořádaných pravidelně v Praze a nepravidelně v dalších městech ČR i v zahraničí) probíhají diskuse k různým aktuálním politickým tématům. Setkání umožňují členům bližší informovanost v problematice odpovídající poslání Klubu; jejich specifickou přednos­tí je možnost v kulturním prostředí a kulturním způsobem klást otázk­y, vyjadřovat vlastní názory i pochybnosti a podávat podněty k tvorbě stanovisek Klubu. Z dalších činností lze uvést pořádání přednášek, setkání se zahraničními členy apod. Členo­vé se účastní aktivit Klubu podle svých možností a zájmů; účast na nich není členskou povinností.
  • Demokratický klub vydává bulletin Dk-Dialog (v české a občas také v anglické verzi). Dosud vydal 56 stanovisek. Podrobnější informace o Klubu je možno získat též na webových stránkách Klubu ; dotazy a žádosti o osobní setkání je možno sdělit též prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (adresa tamtéž). Vstupem do Demokratického klubu a podporou jeho činnosti přispějete k naplňování požadavku „politiky rozumné a poctivé (TGM).“